087-6732884 | @130zogpl

สอนความรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ

สำหรับท่านใดที่เพิ่งจดทะเบียนบริษัท แต่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องบัญชี ภาษี พื้นฐาน และการนำส่งงบการเงินเพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมาย สามารถเรียนกับเราในรูปแบบ Online ได้ในราคา 1,000 บาท

ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการ คลิ๊กที่นี่

ตัวอย่างเนื้อหาหลักสูตร “บัญชีและภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ”
(หลักสูตรเต็ม 5 ชั่วโมง เรียนใน FB กลุ่มปิด)


สำหรับเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

1 : ประเภทของการดำเนินธุรกิจ
  1.1 : กลุ่มบุคคลธรรมดา / กลุ่มนิติบุคคล และอธิบายความหมายของแต่ละประเภท
  1.2 : เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
  1.3 : เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง บริษัท ห้างหุ้นส่วน
2 : หน้าที่ของผู้ประกอบการหลังจากจดทะเบียนบริษัท
  2.1 : หน้าที่ในการจัดหาผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีมาจัดทำและตรวจสอบงบการเงิน
  2.2 : เรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับงบการเงิน
  2.3 : หน้าที่ในการนำส่งภาษีต่างๆให้ครบถ้วน
3 : ภาษีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  3.1 : ภาพรวมของภาษีในประเทศไทย
  3.2 : ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  3.3 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3.4 : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  3.5 : ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  3.6 : ประกันสังคม
4 : บัญชีขั้นพื้นฐาน
  4.1 : ความหมายของการบัญชี
  4.2 : ประโยชน์ของงบการเงิน
  4.3 : ใครบ้างที่ต้องการใช้งบการเงิน
  4.4 : องค์ประกอบของงบการเงิน
  4.5 : สอนบัญชีพื้นฐานเบื้องต้น
5 : สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบและพึงระวัง
  5.1 : เอกสารค่าใช้จ่ายที่สรรพากรยอมรับ
  5.2 : สรุปสิ่งที่ผู้ประกอบการพึงระวัง
  5.3 : สรุปภาระการยื่นภาษีประจำเดือนและประจำปีของผู้ประกอบการ
  5.4 : ขั้นตอนการทำงานและเอกสารเพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี

ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเนื้อหาการอบรมได้ คลิ๊กที่นี่


คุณ ธเณศ เฮงตระกูลสิน

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


087-6732884 คุณวิน
087-4989922 คุณติ๊ก
win.win.solution.auditing@gmail.com
@130zogpl

Copyright © 2018 learningdd.in.th. All Rights Reserved. Designed By Golly-design