087-6732884 | @130zogpl

สอนจดทะเบียนบริษัทแบบ Manual

สำหรับท่านใดที่จดทะเบียนบริษัทเองแต่ไม่มีรายชื่อผู้สอบบัญชีใส่ในเอกสารประกอบ
การจดทะเบียน (รายงานการประชุมตั้งบริษัท) ติดต่อมาทางเราได้ คิดค่าใช้จ่ายเพียง 500 บาท
พร้อมคำปรึกษาในการจดทะเบียน
สำหรับท่านใดที่ต้องการว่าจ้างให้เราดำเนินการจดทะเบียนให้ เราคิดค่าใช้จ่ายเพียง 10,000 บาท
(รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว)

ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการ คลิ๊กที่นี่

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเองนั้นสามารถทำได้
และประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าบริการจดทะเบียนให้สำนักงานบัญชี/สำนักงานทนายความ เป็นหลักหลายพันบาท
สำหรับขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทจะเป็นดังต่อไปนี้

1. จองชื่อนิติบุคคล

เข้าระบบจองชื่อนิติบุคคลที่ http://eregist.dbd.go.th/
โดยให้ใช้ IE: Internet Explorer (ดูวิธีการตาม Clip นี้ได้เลย)
(หากต้องการปรับความคมชัดภาพ ต้องใช้ Computer PC เปิด)


2. จัดเตรียมเอกสาร

ให้ Download เอกสารต่างๆตาม List ด้านล่างนี้ ที่
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=941&filename=index

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
 4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
 5. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
 6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
 7. แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนด
 8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
 9. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบ ในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ
 10. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 11. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
 12. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 13. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
 14. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 15. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
 16. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
 17. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)
สำหรับตัวอย่างในการกรอกเอกสารให้ Download ได้ตาม Link นี้
http://www.dbd.go.th/download/
และวิธีการกรอกเอกสารให้ดูได้ตาม Clip ด้านล่างนี้เลยครับ
(หากต้องการปรับความคมชัดภาพ ต้องใช้ Computer PC เปิด)


3. หลังจากเตรียมเอกสารทั้งหมดเสร็จสิ้น ให้ท่านนำ Set เอกสารดังกล่าวไปยื่นจดทะเบียน
ที่สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใกล้บ้านท่าน


จดเป็นบริษัทแล้วต้องทำอะไรบ้าง ดูรายละเอียดที่นี่

คุณ ธเณศ เฮงตระกูลสิน

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


087-6732884 คุณวิน
087-4989922 คุณติ๊ก
win.win.solution.auditing@gmail.com
@130zogpl

Copyright © 2018 learningdd.in.th. All Rights Reserved. Designed By Golly-design